Copyright © 2014 www.selma.rs  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: selma@selma.rs
Regulator Saobraćaja FOTON GPRS za Foton Mobilni semafor Govorni modul Dvobojna uslovna strelica ALUSTAR Lanterna FuturLed 3 uložci Magnetni detektor IMDV

TEHNIČKI PARAMETRI REGULATORA SAOBRAĆAJA FOTON

 

Načini upravljanja i kontrole rada:

-       Lokalni (vremenski), uređaj poseduje časovnik realnog vremena i kalendar, i moguće je definisanje dnevne, nedeljne i sezonske planove promene programa,

-       Koordinisani (kablovska/radio veza),

-       Koordinisani, emulacija (sinhronizacija na tačno vreme (atomski časovnik) )

U slučaju da u naselju postoji regulator saobraćaja, koji nije povezan na komunikacione linije ostalih uređaja, a potrebno je izvesti koordinaciju rada ovog uređaja sa ostalima, to se ostvaruje ovim načinom.

-       Daljinski (iz centra za upravljanje saobraćajem, iz centra za nadzor ili od regionalnog (zonskog) kontrolera),

-       Ručni, preko kontrolne table,

-       Saobraćajem upravljani u zavisnosti od gustine saobraćaja (induktivna petlja, infracrveni senzor, video detekcija, pešački taster,...).

U zavisnosti od položalja i uloge uređaja, neki od ovih načina se mogu kombinovati (pr. daljinski danju, lokalni noću,...).

 

Režimi rada:

Uređaj programski podržava sledeće režime:

-       normalni, po signalnom planu,

-       «sve crveno», po uključenju, i u slučaju aktiviranja od strane odgovornog lica (potrebna posebna autorizacija, lozinka ili ključ),

-       trepćući žuti režim,

-       sve sijalice ugašene.

 

Režim rada u slučaju vanrednih dogaðaja:

-       trepćući žuti režim, u slučaju ispada kontrolisane sijalice ili programske greške,

-       isključene sijalice u slučaju kratkog spoja i funkcijskog kvara.

 

Programiranje:

Za sistemski program na licu mesta, pomoću laptop računara, uz grafički prikaz signalnih planova.

Za saobraćajne parametre i ostala podešavanja i daljinski, uz odgovarajući nivo autorizacije i zaštite od grešaka u toku prenosa podataka.

Osnovnu verziju programa za podešavanje uređaja isporučuje d.o.o. Selma, uz potrebnu obuku lica koja će biti zadužena za programiranje. Program radi pod Windows 95 – XP operativnim sistemom i preko standardnog RS-232 serijskog porta PC računara.

 

Kompatibilnost ureðaja «FOTON» sa ureðajima drugih proizvođača i centrima za upravljanje saobraćajem:

U uređaj «FOTON» moguće je instalirati do tri komunikacione kartice, koje mogu komunicirati standardnim protokolima i signalnim nivoima ili nestandardnim signalima. U principu uređaj se može prilagoditi bilo kojoj vrsti razmene podataka.

Za prilagođenje sistemu drugog proizvođača potrebno je imati detaljnu specifikaciju datog.

        D.o.o. Selma je razvila niz komunikacionih kartica. Ureðaj je 100% kompatibilan sa modifikovanim uređajem N. Tesla (Zagreb) /uPSV/, i na koordinacionoj liniji može raditi i kao master uređaj.

Kada se koriste komunikacione linije drugog proizvođača, po pravilu dolazi do nemogućnosti potpunog ekploatisanja uređaja zbog ograničenja komunikacijskih linija i protokola drugog proizvođača.

U slučaju sprege ureðaja «FOTON» sa uređajem uPSV, u mogućnosti smo izvesti komunikacionu liniju, gde sve mogućnosti ureðaja «FOTON» dolaze do izražaja.

 

Broj signalnih planova:

Teorijski nije ograničen.

 

Broj signalnih grupa:

Teorijski neograničen, zavisi od fizičke izvedbe.

Tipična konfiguracija ormana poseduje 8, 16, 24 ili 26 signalnih grupa, sa ili bez ugrađenim mernim brojilom.

Preduzeće SELMA nudi nekoliko tipičnih konfiguracija, u raznim ormanima. Ostale nespecifične konfiguracije se izrađuju po potrebi.

Postoje verzije sa nekorodirajućim ormanom i anti vandal izvedbom.

  

Vrsta signalnih svetiljki:

Klasična saobraćajna sijalica, halogena sijalica sa transformatorom i LED lampom.

 

Broj nezavisnih raskrsnica:

Postoji mogućnost regulisanja do tri bliske raskrsnice, koje su u energetskom smislu potpuno odvojene (svaka od njih se napaja preko posebnog osigurača koji prekida i nulti provodnik-potpuna galvanska odvojivost raskrsnice).

U slučaju ispada neke raskrsnice zbog pregorele kontrolisane sijalice ili havarije, ostale dve raskrsnice rade i dalje po signalnom planu.

  

Kontrola crvenih sijalica:

Kontrola crvenih sijalica se vrši kontrolom napona i struje sijalice. Postoje dve crvene reglete, za kontrolisane i nekontrolisane crvene. U slučaju ispada kontrolisane crvene, reaguje zaštita. Po pravilu uređaj prelazi u žuti trepćući mod, ali se može programirati i prelaz u mod isključenih sijalica. Kontrole su posebno podešljive za svaki sijalični izlaz posebno, a to važi i za sijalice ostalih boja.

                                                                                                               

Kontrola zelenih signala:

Uređaj meri struju svih izlaza. Lako se određuje broj aktivnih sijalica na zelenom izlazu. U slučaju ispada svih zelenih sijalica na signalnoj grupi, uređaj deluje na način koji operater zadaje.

  

Kontrola žutih signala:

Uređaj određuje broj aktivnih žutih sijalica na signalnoj grupi. U slučaju ispada svih žutih sijalica ne preduzima aktivnost u saobraćajnom smislu, ali se stanje svih sijalica može daljinski očitati u slučaju postojanja komunikacije između centra za nadzor i samog uređaja.

  

Broj detektora:

Nije ograničen. Osnovna konfiguracija podržava 16 + 13 = 29 tastera/detektora, taj broj može biti i mnogo veći

  

Kontrola ispravnog rada uređaja:

Kontrolu ispravnog rada uređaja vrši sitem monitor. Sistem monitor je poseban uređaj sa sopstvenim napajanjem. Ispad uređaja ili sistem monitora povlači za sobom isključenje izlaznih kontaktora i time se gase sve izlazne sijalice.

 

Zaštita od pojave ilegalnih stanja na signalnim grupama:

Postoje posebni kontaktori za napajanje crveno-zelenih i žutih sijalica (svetlosnih elemenata).

Uređaj poseduje tri nivoa rada. U prvom se ne izdaju komande za paljenje sijalica, a ovo je i havarijski nivo. U ovom stanju sijalice ne dobijaju izlazni napon (oba kontaktora su isključena).

Na drugom nivou napon dobijaju samo žute sijalice, za rad u režimu trepćuće žuto.

Rad na trećem nivou je normalan rad i ureðaj tada radi po signalnom planu.

U slučaju greške uređaj se vraća na neki od nižih nivoa.

Prva provera je programska (takođe na više nivoa), gde centralna jedinica (CPS) pre slanja naredbi za paljenje sijalica vrši proveru konfliktnih stanja i ispoštivanje zaštitnih vremena.

Drugu proveru čine pobudni moduli (VSG). Moduli VSG proveravaju stanje kontrolisanih i nekontrolisanih sijalica, i detektuju aktivnost neželjenih sijalica, i priljavljulju ih.

Stanje izlaza se uvek vraća CPS modulu, gde se dodatno upoređuje sa željenim stanjem.

Treću proveru čini sistem monitor, koji vrši dodatnu proveru zelenih zaštitnih vremena i konfliktnih stanja, i upoređuje ih sa podacima iz centralne jedinice uređaja. Sistem monitor i centralna jedinica se stalno međusobno proveravaju i u slučaju otkaza nekih od ovih blokova, onaj drugi isključulje sve izlaze.

 

Arhitektura:

Modularna, rek sistem sa okretnim ramom za lak pristup.

  

Glavni mikrokontroler:

C165, 16-bitni, izvršava 10 miliona instrukcija u sekundi.

  

Crna kutija:

Kapaciteta cca. 400kB, pogodna za beleženje važnih događaja, grešaka, promene programa i ostalog, i pamti događaje nekoliko meseci unazad. Pogodna i za brojanje najava sa detektora i arhiviranje podataka za razne vremenske intervale (merenje gustine saobraćaja).

  

Napon napajanja:

      230V +10%/-20%, 50Hz

  

Temperaturno područje:

-20 do +50°C u ormanu, (– 40 do +50°C spolja)

 

Opterećenje sijaličnih izlaza:

300 VA (pr. 5 sijalica od 60W)

  

Opterećenje LED izlaza:

do cca. 100W

 

 

OPIS REGULATORA SAOBRAĆAJA “FOTON”

 

Uređaj za regulisanje saobraćaja FOTON je savremeni mikroprocesorski uređaj, projektovan po konceptu savremenih industrijskih kontrolera, i po uzoru na uređaje savremenih evropskih proizvođača regulatora saobraćaja.

Uređaj je originalni proizvod preduzeća «Selma» iz Subotice, Srbija i Crna Gora i projektovan je da zadovolji standarde CEN i CENELEC:

 

Tokom projektovanja uređaja, određivanje funkcija, performansi uređaja i izbor komponenata je vršen u skladu sa važećim standardima i propisima, kao i preporukama i važećim trendovima u svetu.

Uređaj je projektovan sa ciljem da zadovolji potrebe koje se postavljalju novim generacijama uređaja za kontrolu saobraćaja. To su pouzdanost, multifunkcionalnost i mogućnost rada u mreži (mrežni saobraćajni regulator).

 

Osnovne fizičke osobine uređaja su:

1.      otvorena arhitektura

2.      korisnički (user friendly) prisup

3.      bezbedan rad (zaštita na više nivoa)

4.      robustna izvedba

 

U cilju obezbeđivanja ovih osobina FOTON sadrži niz inovacija, vezanih za funkcionalnost i primenu novih tehnologija.

 

1.   Otvorena arhitektura uređaja je postignuta primenom najsavremenih tehničkih rešenja. Uređaj je modularne izvedbe, sa jasno odvojenim funkcijskim celinama.

 

Prednosti otvorene arhitekture su sledeće:

-       Omogućuje maksimalno prilagođavanje uređaja zahtevima koji važe za datu fizičku lokaciju, bez ugradnje onih funkcijskih delova (modula), prema kojima trenutno ne postoji potreba na datom mestu. Naknadno proširenje uređaja za datu funkciju je lako izvodljivo.

-       Lako povezivanje uređaja na razne oblike kablovske i radio koordinacije, u mrežu lokalnog ili cetralnog upravljanja (kablovska ili bežična veza) ili u sistem daljinskog nadzora (modemska veza ili GSM).

-       Eventualno zastarivanje pojedinih tehničkih rešenja u daljolj budućnosti, neće zahtevati zamenu kompletnog uređaja, već samo date funkcionalne celine (bloka ili modula)

 

2.   Korisnička nastrojenost od uređaja zahteva mogućnost lakog programiranja i podešavanja uređaja, laku kontrolu rada i dijagnostiku.

Uređaj poseduje kontrolnu tablu sa displejom od 4x40 karaktera, i pozadinskim osvetljenjem, i 30 multifunkcionalna tastera. Poruke date od strane uređaja su jasne, u obliku koji se lako interpretuje od strane rukovaoca. Omogućena je laka navigacija u meni sistemu uređaja, kao i provera i prepravka određenih parametara, uz više nivoa autorizacije.

Fizička izvedba uređaja FOTON omogućuje lak pristup servisnom osoblju. Montaža modula na sistem okretnog rama omogućuje laku proveru ožičenja i pristup skrivenim delovima uređaja. Izlazni (sijalični) osigurači su položeni u izlazne reglete, i tako je vreme potrebno za intervenciju servisnog osoblja svedeno na najmanju moguću meru.

 

3.   Bezbednost rada se postiže kontrolom određenih saobraćajnih parametara (zaštitna vremena, konfliktna stanja), i rad sijalica (pregorevanje ili pojava ilegalnog (indirektnog) napona). Kontrola se vrši na više nivoa. Osnovna funkcionalna bezbednost je postignuta fizičkom konstrukcijom uređaja. Moduli koji su kritični za rad semaforskog uređaja su mikroprocesorske izvedbe, i poseduju mogućnost detekcije osnovnih funkcionalnih nepravilnosti. U slučaju detekcije greške u radu neke funkcionalne celine, izlazni (izvršni) moduli ostaju bez mrežnog napona i time se onemogućava pojava neželjenog napona na signalnim lampama.

Uređaj ne izvršava signalne planove, koji su konfliktni u odnosu na tabelu konflikata. Stanje izlaznih signala se neprestano proverava i upoređuje sa signalnim planom. U slučaju neslaganja deluje odgovarajuća zaštita. Mera zaštite zavisi od vrste greške.

Saobraćajni kontroler poseduje i sistem monitor. Sistem monitor je potpuno autonomni uređaj sa sopstvenim izvorom napajanja, a potpuno je galvanski odvojen od ostalih delova saobraćajnog regulatora. Pored kontrole funkcionalne ispravnosti uređaja sistem monitor kontroliše i zelene sijalične izlaze. Ona dodatno proverava zaštitna vremena i pojavu konfliktnih stanja. Interna izvedba sistem monitora se razlikuje od rešenja centralne jedinice saobraćajnog kontrolera, a tabele zaštitnih vremena i konfliktnih pravaca se programiraju nezavisno od centralnog dela uređaja.

Programiranje sistem monitora se radi isključivo na licu mesta, i vrši je autorizovano lice, na sličan način, kako se programiraju drugi uređaji, svugde u svetu. Tako je sistem zaštite obezbeđen od slučajnih ili nestručnih izmena kritičnih podataka, preko komunikacione linije.

Bezbednost u električnom smislu je obezbeðen načinom izvedbe ožičenja i načinom montaže, u skladu sa standardima i propisima.

4.   Za izradu uređaja su izabrane komponente renomiranih svetskih proizvođača. Komponente koje utiču na pravilan rad uređaja su birane za prošireni (industrijski) temperaturni opseg, da bi potpuno zadovoljili kriterijum koji se postavlja zbog ekstremnih uslova eksploatacije.

Orman uređaja poseduje potrebnu zaštitu od prodiranja vlage i prašine IP 55. Po zahtevu se uređaj isporučuje i u nekorodirajućem ormanu (doživotna garancija), koja poseduje pojačanu zaštitu od obijanja (vandal proof).

 

  

OSNOVNE KARAKTERISTIKE UREÐAJA ZA REGULISANJE SAOBRAĆAJA FOTON

 

FOTON se sastoji od nekoliko jasno odvojenih funkcijskih blokova. Funkcijski blokovi su međusobno povezani komunikacijskim kanalima. Time se postiže jednostavna i maksimalno prilagodljiva arhitektura. Uređaj je modularne izvedbe. Svi moduli, koji su potrebni za pravilan rad saobraćajnog kontrolera su opremljeni mikrokontrolerima.

Kompletnim radom uređaja upravlja sistemski program, a sam hardver (moduli) služi samo za fizičko prilagođavanje uređaja i za fizičku zaštitu od pojave neželjenih signalnih stanja.

Maksimalni broj signalnih planova je teorijski beskonačan (u stvarnosti je nekoliko stotina, a zavisi samo od raspoložive sistemske memorije). Broj priključenih signalnih grupa određuje se izborom ormana, načinom fizičkog razmeštaja i instaliranjem funkcijskih blokova.

FOTON može regulisati do 3 bliske raskrsnice, koje su u energetskom smislu odvojene. Sve tri raskrsnice poseduju nezavisne izlazne automatske osigurače, koji prekidaju i nulti izlazni provodnik. Time se omogućuje intervencija servisnog osoblja na raskrsnici, a da uređaj i dalje upravlja ostalim raskrsnicama.

U slučaju havarije ili druge greške, samo dotični čvor (raskrsnica) prelazi na žuti treptač ili u stanje isključenih signala.

Uređaj podržava i specijalne signalne grupe (tramvajske signalne grupe, uslovne strelice, žute treptače za upozorenje na pešake ili bicikliste,...).

Podržano je i priključenje raznih ulaznih modula za detektore-senzore, kao što su moduli za induktivne petlje, detektori sa kamerom, moduli za detektovanje prilaza vozila sa prioritetom (interventna vozila i vozila javnog saobraćaja), pešačkih tastera (sa lampicom), infracrvenih senzora, itd.

Postoji mogućnost povezivanja sa uređajima za kontrolu pružnog prelaza.

FOTON se može isprogramirati za davanje alarmnog signala za slučaj koincidencije nekoliko događaja. Na primer koincidencija signala sa detektora i crvenog signala na nekoj signalnog grupi može generisati alarm za okidanje digitalne kamere ili trafifoto uređaja.

Preduzeće SELMA isporučuje FOTON u nekoliko verzija. Osnovne konfiguracije se opremaju sa maksimalno 8, 16 i 24(26) signalnih grupa. Specijalne konfiguracije se proizvode po potrebi. Isporučeni uređaji mogu imati rezervisano mesto za naknadna proširenja (dodavanje signalnih grupa, detektora, buduća priključenja na komunikacionu liniju ili koordinaciju, ...).

Ormani mogu imati posebnu sekciju za merno brojilo. Ova sekcija se može zatvarati posebnim ključem.

Postoje izvedbe regulatora saobraćaja FOTON sa nekorodirajućim i anti vandal ormanom.

Ormani poseduju dvostruki krov za smanjenje zagrejavanja unutrašnjosti u letnjim mesecima.

 

  

ARHITEKTURA UREÐAJA FOTON

 

Na priloženom crtežu br. 1 je prikazana blok šema uređaja FOTON a na crtežu br. 2 idejna funkcionalna šema.

Crtež 3 prikazuje raspored funkcijkih blokova i modula za «veliki» orman (120x120x40 cm) . Orman poseduje dvoja vrata koja se odvojeno zaključavaju.

Leva strana ormana je predviđena za ugradnju mernog brojila (9) i FI sklopke (opcija), mrežnog filtra i zaštite od prenapona (10). Tu se nalazi i servisna utičnica.            

Polje stezaljki (12) sadrži stezaljke za povezivanje induktivnih petlji, komunikacionih kablova, itd. Ovo polje poseduje i elemente za zaštitu od prenapona.

Polje za proširenja (11) se može iskoristiti za razne potrebe, na primer može se ugraditi ormarić koji sadrži video podsistem (video i mrežni server, module za pokretanje kamera i sl.). Ova strana ormana FOTON može imati poseban ključ, da bi licima iz elektrodistribucije bio omogućen pristup samo delu ormana sa mernim brojilom.

U desnu stranu ormana je smešten sam saobraćajni regulator sa svim elementima, koji su potrebni za njegov pouzdan rad.

Kompletna elektronika se nalazi na modulima, koji su smešteni u rek sistem sa više nivoa. Rek sistem je montiran na obrtni ram. Otvaranjem obrtnog rama postaje pristupačan unutrašnji deo ormana, koji sadrži zadnje ploče za prihvat modula (backplane), napojnu jedinicu i ožičenje. Napojna jedinica poseduje zaštitu od kratkog spoja.

Ispod prostora sa obrtnim ramom su smeštene izlazne (sijalične) reglete (8). Reglete su smeštene u tri reda, u ravni od 450 za bolji pregled. Izlazni osigurači su smešteni u same reglete.

Polje (7) sadrži glavni prekidač, automatski osigurač za napajanje elektronike, automatske osigurače za sijalične izlaze (svaka raskrsnica od moguća 3 poseduje poseban osigurač) i kontaktore (glavne releje) za sijalične izlaze. U ovom polju se konfiguriše uređaj za više raskrsnica. Podela se vrši prespajanjem kontakata na konektoru, koji se nalazi na mestu zadnje ploče reka. Posebno se spajaju napon napajanja sijalica za crveno-zelene i za žute sijalice. Podelu na raskrsnice je moguće izvršiti za svaki par izlaznih signalnih grupa posebno.

Ostali crteži prikazuju izvedbe sa manjim brojem signalnih grupa, koje su radi ekonomičnosti smeštene u ormane manjih dimenzija.

 

 

MODUL CENTRALNE JEDINICE (CPS)

 

Modul centralne jedinice (CPS) (2) je smešten pored komunikacijskog podsistema (3).

Modul centralne jedinice je mikroračunarska kartica sa pohranjenim sistemskim programom, koji upravlja elementima uređaja i izvršava program za regulisanje saobraćaja. Ona poseduje šest komunikacijskih kanala, izvedene na zadnju ploču modula. Neki od ovih kanala služe za spregu CPS i ostalih funkcijskih blokova uređaja (izlazni moduli za signalne grupe, komandna tabla, sistem monitor, detektorski podsistem,...), a ostali služe za povezivanje sa spoljnjim svetom preko komunikacijskog podsistema (pr. sa drugim saobraćajnim kontrolerima, sistemom centralnog upravljanja i sl.). Moduli komunikacijskog podsistema tada služe za prilagođavanje signala i protokola.

Upravljanje regulatorom saobraćaja vrši Infineonov (Siemens) 16-bitni mikrokontroler C165, koji izvršava oko 10 miliona instrukcija u sekundi i poseduje mogućnost adresiranja 16 MB memorije.

Okruženje mikrokontrolera C165, čine RAM memorija od 512 kB, i FLASH memorija od 512 kB i sat realnog vremena sa 2 kB RAM prostora i baterijskim napajanjem. Primenom FLASH tehnologije svako programiranje je moguće izvršiti na licu mesta, pomoću laptop računara a izmenu signal planova i iz daljine, putem sistema za centralno upravljanje ili daljinskog nadzora.

Mikrokontroler sa memorijama se nalazi na posebnoj kartici, koja se ubada u sam modul CPS. Tako su obezbeđena naknadna proširenja zamenom procesorske kartice. Ovakav način realizacije otvara mogućnost dogradnje uređaja na performanse/komunikacionih mogućnosti na one tehnologije/komunikacione protokole, koje danas još nisu ni poznati ili su još previše skupi za primenu.

Pored sistemskog programa, u FLASH memoriji se čuvaju i pomoćni servisni programi, kao i parametri uređaja, signal planovi i programske šeme. Preostali prostor služi za pamćenje važnih događaja (crna kutija), na primer promena programa, prelaz na trepćuće žuto zbog ispada crvene sijalice, nestanak i povratak mrežnog napona, šifra servisera, itd. Izbor vrste događaja za pamćenje se podešava od strane operatera, i svaki zapis poseduje i tačno vreme i datum. U slučaju pune memorije najstariji zapisi se automatski brišu. Tipično vreme čuvanja zapisa je nekoliko meseci.

Crna kutija se može podesiti i za brojanje detektorskih najava za programirane pravce i vremenske intervale. Na taj način je moguće izvršiti brojanje vozila i proceniti gustinu saobraćaja u toku dana.

 

 

KOMUNIKACIJSKI PODSISTEM

 

Komunikacijski podsistem služi za povezivanje uređaja sa spoljnjim svetom. Osnovna izvedba prihvata do 3 komunikacione kartice, koje vrše prilagođenje signala i protokola između CPS-a i komunikacionih linija.

Sva tri porta su multifunkcionalna, sa standardnim asinhronim serijskim kanalom prema CPS i konektorom prema izlaznim stezaljkama.

Time je omogućeno prilagođavanje uređaja prema najrazličitijim oblicima razmene informacija sa spoljnjim svetom, počev od prostih linija za koordinaciju, pa do lokalnih RS485 mreža, linija sa strujnom petljom, optičkim vlaknom, LAN ili WAN mrežom.

Postojanje tri nezavisne komunikacijske linije prema spoljnjem svetu omogućava izgradnju specijalnih konfiguracija, na primer:

·        mrežno čvorište – (gateway) tačka presecanja dve kablovske komunikacione linije, mogućnost razmene podataka radi prosleđivanja od/prema sistemu centralnog upravljanja

·        regionalni (zonski) kontroler – specijalna verzija CPS modula, koja se postavlja na fizičko mesto mrežne kartice, radi nezavisno od lokalnog CPS modula, prikuplja podatke iz mreže, generiše izlazne parametre, i izdaje komande saobraćajnim regulatorima u zoni.

·        master uređaj – generiše koordinacione signale za dati pravac, prikuplja podatke o stanju ostalih uređaja, i poseduje dodatnu komunikacionu liniju prema sistemu za centralno upravljanje (pr. optičkim kablom ili radio vezom,...) ili centru za nadzor (pr. modem ili GSM).

 

SELMA je izradila familiju kartica za komunikaciju za regulator saobraćaja FOTON.

  

 

IZLAZNI MODULI ZA SIJALICE (VSG)

 

Uloga izlaznih modula za pobudu sijalica (5) je preslikavanje izlaznih podataka na sijalice signalnih grupa. Modul VSG vrši ujedno i proveru ispravnosti sijalica (svetlosnih elemenata) signalnih grupa.

Svaki modul VSG poseduje šest izlaza, sa trijakom kao prekidačkim elementom, koji u zavisnosti od režima rada formiraju dve osnovne signalne grupe. Režimi rada se formiraju programski.

Podržavaju se i halogene sijalice sa transformatorom.

Svih šest izlaza se proveravaju i naponski i strujno. Naponska provera se vrši na samim izlazima, i detektuje i pojavu indirektnog (neželjenog) napona (na pr. oštećenje podzemnog kabla ili pad stuba).

Strujno merenje se vrši strujnim senzorom. Maksimalni merni opseg je 300 W, gde se za minimalnu potrošnju preporučuje upotreba sijalice od 60W.

Postoji i izvedba modula VSG za LED lampe, sa minimalnom snagom od cca. 5 W.

Pored zaštitnih funkcija merni rezultati se mogu iskoristiti u sistemu centralnog upravljanja ili daljinskog nadzora, gde se može proceniti potreba za izlaskom servisera na teren.

            Oba žuta izlaza modula poseduju posebno fazno napajanje. U slučaju prelaza na režim rada trepćuće žuto, samo žute sijalice dobijaju fazu, povećavajući pri tom sigurnost uređaja. U slučaju pešačkih signalnih grupa izlazi za žute sijalice se mogu upotrebiti kao dodatne grupe za uslovni zeleni signal ili tastersku sijalicu. Tada se faza ovih trijaka konfiguriše tako da ona pripadne fazi crvenih i zelenih sijalica, a ne žutih.

            Napomena: Program za regulaciju saobraćaja izlazno polje za signalizaciju predstavlja kao matricu u kojoj je svaki svetlosni element (sijalica) određen svojim položajem u toj matrici, i u principu bi se moglo za svaki fizički izlaz da se dodeli proizvoljna boja signala. D. o. o. Selma se ipak drži pricipa da signalne grupe moraju činiti fizičku celinu na izlaznim modulima, a po mogućnosti samo uslovni signali i signalne lampice tastera ili drugi specijalni signali mogu biti vezani za žute izlaze onih signalnih grupa, koji su programirani kao pešačke grupe. Ovaj način omogućava preglednost rada uređaja i vrlo lako pronalaženje spoljašnjih grešaka u vodovima, a što je najvažnije, mogućnost pojave ljudske greške u programiranju i uvezivanju uređaja minimalizuje.

            Ukoliko projektant insistira na drugačijoj raspodeli svetlosnih elemenata u izlaznoj matrici, Selma će tom zahtevu udovoljiti.

VSG modul poseduje i jedan opšti ulaz, na koji se može povezati pešački taster ili relejni izlaz detektorskog modula. Tada trijak žute sijalice može pobuđivati kontrolnu lampicu u pešačkom tasteru. Ukoliko je broj tastera ili detektora manji od broja izvršnih modula VSG, instaliranje posebne ulazne kartice za detektovanje najava postaje suvišna.

            

 

PODSISTEM ZA ULAZNE MODULE/DETEKTORE

 

Podsistem za ulazne module/detektore (4) je hardversko proširenje podsitema za komunikaciju. U slučaju upotrebe induktivnih petlji ona fizički prihvata 16 petlji (4 modula). Ovi moduli sa tasterskim ulazima VSG modula formiraju polje od 16 + 13 = 29 ulaza, što zadovoljava najveći deo primena. Za slučaj da je potrebno proširiti ovaj podsistem, moguće je instalirati još jedan rek, za 12 modula i jednim sabirnim modulom. Sabirni modul se tada poljavljulje centralnoj jedinici kao dodatna komunikacijska kartica.

  

 

SITEM MONITOR

 

Sistem monitor (6) je potpuno nezavistan uređaj sa sopstvenim napajanjem. Sve dodirne tačke između sistem monitora i ostalih delova uređaja su galvanski odvojene.

Uloga sistem monitora je dodatna provera rada uređaja. Sistem monitor proverava isparavan rad programa centralne jedinice, naponski proverava konfliktna stanja i zaštitna vremena. Detektuje i pojavu indirektnog napona na zelenoj sijalici. Proveravaju se tačke iza izlaznih (sijaličnih) osigurača (na samom kablu), i tako se detektuje pojava indirektnog napona čak i u slučaju prekida osigurača.

Poseduje sopstveni mikroprocesor. U slučaju nepravilnog rada semaforskog uređaja sistem monitor prekida napajanje izlaznih kontaktora i tako izvršni moduli ostaju bez mrežnog napajanja (gase se sve sijalice).

Sistem monitor i centralno procesna jedinica stalno razmenjuju podatke. Na taj način i centralno procesna jedinica proverava rad sistem monitora i u slučaju greške i centralno procesna jedinica može prebaciti uređaj u stanje kada izlazne sijalice ne svetle.

Bez ugrađenog sistem monitora izlazni stepen uređaja ne dobija napajanje, i na taj način nije moguće pobuditi izlazne sijalice.

  

 

KONTROLNA TABLA

 

Uređaj FOTON poseduje kontrolnu tablu sa displejom od 4x40 karaktera, i pozadinskim osvetljenjem, i 30 multifunkcionalnih tastera. Poruke date sa strane uređaja su jasne, u obliku koji se lako interpretuje od strane rukovaoca. Omogućena je laka navigacija u meniju sistemu uređaja, provera i prepravka određenih parametara, uz više nivoa autorizacije.

Određeni tasteri su opremljeni posebnim LED lampicama za indikaciju.

Kontrolna tabla je potpuno samostalna jedinica, koja egzistira i kao samostalan proizvod. Sprega sa sistemom se ostvaruje preko serijskog porta RS232. Napaja se iz sistema sa +5V.

Postoji i verzija sa bravicom i dodatnim serijskim portom sa prednje strane.

SELMA doo SUBOTICA
SA NAMA JE UVEK ZELENO